Direct in actie zonder beschikking

Sinds GGNet en entrea lindenhout in de Achterhoek de kans kregen om op een beschikkingsvrije manier invulling te geven aan de zorg voor kwetsbare kinderen en hun gezinnen, is er veel gewonnen. In het leven van mensen én in de kosten van de zorg. Over de pilot ‘Verbindingsofficier Achterhoek’ spreken we Maarten Stokman (GGNet) en Emilia Borninkhof (entrea lindenhout).

‘Minder uithuisplaatsing, minder crisis, lagere kosten’

Maarten Stokman, manager Jeugd GGNet

‘Een psychiatrisch verpleegkundige is direct beschikbaar om de jeugdhulpverleners van entrea lindenhout te ondersteunen als een kind acuut in de knel zit in een pleeggezin of gezinshuis. De pilot “Verbindingsofficier Achterhoek” past perfect in onze visie. Bij GGNet vinden we dat je zorg zó moet organiseren dat iedereen in zijn kracht blijft en hulp dicht bij het gezin is. En we willen zo weinig mogelijk schotten in de zorg. De pilot “Verbindingsofficier Achterhoek” past daar perfect in: een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige is direct beschikbaar om de jeugdhulpverleners, pleegouders of gezinshuisouders van entrea lindenhout te ondersteunen bij kinderen/jongeren met psychiatrische problematiek. De deelnemende gemeenten in de Achterhoek hebben afgesproken dat er niet telkens een beschikking bij de betreffende gemeente hoeft te worden aangevraagd. Dat is uniek en wij zijn daar heel blij mee.’ Bewegingsvrijheid

‘De pilot loopt sinds maart 2020 en is mogelijk gemaakt dankzij een subsidie uit het Transformatiefonds, dat bedoeld is om de jeugdhulp te vernieuwen. Die vernieuwing houdt in dat we niet hoeven te werken binnen de aanbestedingssystematiek. Die systematiek leidt tot productiegedreven zorg met veel administratieve last en weinig bewegingsvrijheid voor de hulpverleners om te doen wat nodig is. In deze pilot kunnen onze bevlogen en ervaren medewerkers buiten de lijntjes denken en handelen. De hulpverleners van entrea lindenhout en onze sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen staan in direct contact en vinden elkaar snel. Ouders en kinderen ervaren dat we de zorg efficiënter en slimmer invullen.’ Direct contact

‘Onze sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen brengen kennis mee van de psychiatrie en kennen de sociale kaart van hulpverleningsinstanties of professionals. En entrea lindenhout heeft orthopedagogische kennis in huis. Door dit snel met elkaar te verbinden en door op basis van urgentie de juiste professionals te betrekken, wordt adequaat en snel gehandeld. Dit voorkomt crisis, opname in de ggz en/of uithuisplaatsingen. Ze hoeven niet gebruik te maken van de “beschikkingenroute” via de gemeenten en ze passeren de toegangen van onze organisaties. Stel bijvoorbeeld dat betrokkenheid van een psychiater nodig is, dan leggen ze zelf direct contact. Het is een zeer oplossingsgerichte werkwijze. In deze pilot willen we nader verkennen of we meer gebruik kunnen maken van het aanbod bij entrea lindenhout. We willen waar mogelijk integraal kunnen behandelen en waar mogelijk ggz-behandeling afronden indien entrea lindenhout via al bestaande samenwerking een gezin verder kan begeleiden.’

Best spannend

‘Uit de eerste evaluaties blijkt dat de kwaliteit van de zorg hoger is. Betrokkenen zijn enthousiast over de inhoudelijke opbrengsten: crisissen worden voorkomen en er zijn minder uithuisplaatsingen, acute ggz-opnames en doorplaatsingen naar Jeugdzorg Plus. Daarnaast hebben we voor tien casussen berekend wat de kosten waren geweest als er geen verbindingsofficier was ingeschakeld. En die kosten hebben we afgezet tegen de kosten van de inzet van onze twee sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, die samen 0,9 fte invullen. Wat blijkt? Deze pilot verdient zich méér dan terug. Vanwege alle positieve resultaten hebben de gemeenten besloten de pilot te verlengen tot eind 2021. Wij van GGNet zijn er ontzettend blij mee dat de gemeenten deze beslissing hebben genomen. Het werken zonder beschikkingen is voor hen best spannend. Gelukkig zien ook zij dat zorg er inhoudelijk en financieel beter van wordt.’

‘We kunnen doen wat nodig is. Dat is een verademing’

Emilia Borninkhof, gebiedsmanager entrea lindenhout

‘In deze pilot kunnen we vermijden dat er hulp moet worden ingezet die je had kunnen voorkomen door in een eerder stadium de juiste expertise in te schakelen. Dankzij de samenwerking met GGNet lukt ons dat nu veel beter. De ‘verbindingsofficier’, een psychiatrisch verpleegkundige, kan mee op huisbezoek gaan en ter plekke actie ondernemen. We hoeven niet te wachten op een beschikking van de gemeente. We kunnen ons direct richten op doen-wat-nodig-is. Dat is een verademing en zorgt voor snelle, werkende oplossingen. Superfijn dat de Achterhoekse gemeenten dit hebben aangedurfd. En ik ben ook heel blij dat ze de pilot hebben verlengd tot eind 2021.’ Toch gebleven

‘Een mooi voorbeeld is het pleeggezin waar een meisje van 16 jaar verbleef. Er was veel onrust, want ze vertoonde ingewikkeld gedrag en was niet meer te bereiken. Ook de relatie tussen het meisje en pleegouders werd problematisch. De pleegouders konden het niet meer volhouden en vroegen om haar bij hen weg te halen. Het meisje was eigenlijk alleen te helpen met een ggz-behandeling, maar daar was een wachtlijst. We besloten de verbindingsofficier in te schakelen. Zij heeft de pleegouders ondersteund tot het meisje aan de beurt was voor een behandeling. Daardoor kon ze in het pleeggezin blijven en keerde de rust weer terug.’ ‘Of neem het voorbeeld van die jongen van 15 met gedragsproblemen en suïcidale neigingen. Het maakte het leven in dat gezinshuis onhoudbaar. Ook daar konden we opname voorkomen doordat de verbindingsofficier contact zocht met een kinderarts, gesprekken voerde met de jongen en medicatie voorschreef. Zo kon hij thuis blijven. Het is ontzettend waardevol als we uithuisplaatsing, een crisisbed of een opname kunnen voorkomen. Want dat zijn altijd heel heftige ervaringen, zowel voor het kind als voor de verzorgers. Dat vind ik een nog veel belangrijkere opbrengst dan de euro’s die we met deze aanpak besparen.’ Vertrouwen winnen

‘Wat wij veel tegenkomen in ons werk? Vandaag de dag: veel complexe scheidingen. Die zijn zeer belastend voor kinderen en we zien regelmatig psychiatrische problematiek bij die ouders. Denk aan autisme, een persoonlijkheidsstoornis, onverwerkt trauma. In zulke situaties is het fijn dat we kunnen sparren met de verbindingsofficier. Want wij zijn geen psychologen of psychiaters, maar jeugdhulpverleners. De verbindingsofficier geeft ons dan heel bruikbare tips en tricks: Hoe kom je in gesprek met zo iemand? Hoe win je iemands vertrouwen, zodat je het hulpverleningstraject, bijvoorbeeld “Ouderschap Blijft” weer vlot kunt trekken.’ Samenspel in het gezin

‘Wij maken dus dankbaar gebruik van de ggz-kennis. Een volgende stap zou wat ons betreft zijn dat GGnet onze kennis gaat gebruiken. Want ook hun cliënten maken bijna altijd deel uit van een gezin, ze staan niet op zichzelf en hun problematiek kan dus vaak niet duurzaam opgelost worden met een individuele benadering. En daar zit onze kennis: hoe doe je dat in het samenspel van een gezin of familie. In de ggz werkt men nog veel één op één. Wat wij daaraan kunnen toevoegen, is dat we kennis kunnen aandragen om de situatie thuis te verbeteren. Dat is een volgende stap in onze pilot waar de verbindingsofficieren graag mee aan de slag gaan.’

Delen